APA Style

รายงานของคณะผู้แทนไทยในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมค) ครั้งที่ ๒๖ = 26TH SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION COUNCIL (SEAMEC) / ณ โรงแรมมะนิลา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔. (2534). กรุงเทพ: ซีเมส.

Chicago Style

รายงานของคณะผู้แทนไทยในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมค) ครั้งที่ ๒๖ = 26TH SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION COUNCIL (SEAMEC) / ณ โรงแรมมะนิลา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔. . กรุงเทพ: ซีเมส, 2534. Text.

MLA Style

รายงานของคณะผู้แทนไทยในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมค) ครั้งที่ ๒๖ = 26TH SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION COUNCIL (SEAMEC) / ณ โรงแรมมะนิลา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔. . กรุงเทพ: ซีเมส, 2534. Text.

Turabian Style

รายงานของคณะผู้แทนไทยในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมค) ครั้งที่ ๒๖ = 26TH SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION COUNCIL (SEAMEC) / ณ โรงแรมมะนิลา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔. กรุงเทพ: ซีเมส, 2534. Print.